Tag: ດູຖູກ

12th February 2020 0

ຄົນອື່ນດູຖູກ ຍັງບໍ່ທໍ່ຍາດພີ່ນ້ອງຕົນເອງດູຖູກ

By Entertain

ບາງຄັ້ງເຮົາກໍບໍ່ແຄຫຼອກວ່າ ຄົນອື່ນໆຈະຄິດກັບເຮົາແນວໃດ, ຈະເວົ້າດີຫຼື ບໍ່ດີ ດ່າຮ້າຍຫຍັງໃຫ້ເຮົາເສຍຫາຍ ເຮົາກໍບໍ່ຢາກຫຍຸງ ວຸ້ນວາຍ ເພາະມັນບໍ່ມີຜົນຫຍັງກັບເຮົາທັງສິ້ນ ເຮົາເລີຍອາດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຄ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈທຸກຄໍາເວົ້າຂອງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເທົ່າໃດກໍໄດ້, ແຕ່ກັບຄົນໃກ້ໂຕເຮົານິຕິ, ຄົນທີ່ເຮົາຄິດວ່າເຮົາຮັກເຂົາ ແລະ ເຂົາກໍຮັກເຮົາຄົນທີ່ປຽບເໝືອນຄົນໃນຄອບຄົວເຮົາ ມາດູຖູກ ດູມິ່ນເຮົາ ມັນຮູ້ສຶກເຈັບສຸດໆເລີຍແມ່ນບໍ່ ເພາະຢ່າງໜ້ອຍຕໍ່ໃຫ້ຄົນທັງໂລກບໍ່ເຂົ້າໃຈເຮົາ ແຕ່ຍາດພີ່ນ້ອງ…