Tag: ທຶນຮຽນຟຣີ

4th March 2020 0

ຂ່າວດີອີກແລ້ວ! ທຶນຮຽນຟຣີ ມີເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ ທີ່ພັກອາໄສພ້ອມ ສົນໃຈສະໝັກເລີຍ

By Education

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາບ່ອນຮຽນ, ບ່ອນເຝິກທັກສະອາຊີບ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີທຶນຮອນພຽງພໍ ຫຼື ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກ ກົມອະຊີວະສຶກສາ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ ອອກແຈ້ງການຮັບສະໝັກນັກຮຽນເຂົ້າເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນລະດັບ 1 (C1) ໂດຍມີ 7ສາຂາອາຊີບນໍາກັນ. ອີງຕາມແຜນຮັບນັກຮຽນໂຄງການ SSTEVT ຂອງ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນສົກຮຽນ 2019-2020 ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານຂາຍ…