Tag: ນັກທຸລະກິດ

6th April 2021 0

ວົງການກະສິກຳລາວສູນເສຍໜຶ່ງບຸກຄົນສຳຄັນ ຜູ້ຢາກພັດທະນາຊິ້ນງົວລາວສູ່ສາກົນ

By Education

ເປັນການສູນເສຍຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ ສຳລັບເຫດການເຮືອຫຼົ້ມທີ່ອ່າງນ້ຳງື່ມໃນຄັ້ງວັນທີ 4 ເມສາ ນອກຈາກຄອບຄົວທ່ານ ອະດີດປະທານປະເທດແລ້ວ ລາວເຮົາໄດ້ສູນເສຍນັກພັດທະນາກະສິກຳລາວໄປໜຶ່ງຄົນ. ນັ້ນຄືທ່ານ ໄຊພອນ ພຸດທະວົງ ທ່ານເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 8 ຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍທັນໃນເຫດການເຮືອຫຼົ້ມ, ທ່ານ ໄຊພອນ ພຸດທະວົງ ເປັນນັກທຸລະກິດອັດທະຍາໄສດີ ແລະ ມີວິໄສທັດກວ້າງໄກ, ທ່ານມີເປົ້າຫມາຍຍົກລະດັບຊີ້ນງົວລາວສູ່ສາກົນ.…