Tag: ຫວຍກັບມາອອກ 2ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ

14th January 2020 0

ກັບມາອີກຄັ້ງ! ເພີ່ມມື້ເລກອອກເປັນ 2ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ

By Education

ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເປັນຂ່າວດີຂອງແມ່ຫວຍທີ່ຈະໄດ້ຂາຍເລກເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 1ມື້, ຫຼື ຂ່າວດີຂອງຜູ້ຊື້ ທີ່ຈະມີໂອກາດໄດ້ຊ່ຽງໂຊກເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ຫຼື ຂ່າວຮ້າຍຂອງຜູ້ຊື້ທີ່ຈະຕ້ອງເສຍເງິນເພີ່ມອີກ 1ມື້ ຫຼັງລັດຖະບານອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດມື້ອອກເລກລາງວັນຫວຍພັດທະນາຈາກ 1 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ເປັນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ຄືວັນຈັນ ແລະ ວັນພະຫັດ. ກະຊວງການເງິນ…