ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ! ໄດ້ຍິນຢູ່ຕະຫຼອດ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ນໍາໃຊ້ແນວໃດຈຶ່ງຖືກຕ້ອງ?

ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ! ໄດ້ຍິນຢູ່ຕະຫຼອດ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ນໍາໃຊ້ແນວໃດຈຶ່ງຖືກຕ້ອງ?

3rd March 2020 0 By Education

ແອັດມິນເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຈະໄດ້ຍິນຢູ່ຕະຫຼອດກັບຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ ເມື່ອມີເຫດການທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສູນເສຍ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ ຫຼື ນໍາໃມຊ້ແນວໃດໃຫ້ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ມື້ນີ້ແອັດຫາຄໍາຕອບມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າໃຈນໍາກັນຢູ່ນີ້ແລ້ວ.

ພາບປະກອບຂ່າວເທົ່ານັ້ນ

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ມາດຕາ 26/1 ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ ແມ່ນຈໍານວນເງິນທີ່ຄອບຄົວຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍໄດ້ຮັບ ເພື່ອເປັນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເນື່ອງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ກ່ຽວ.

ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃຫ້ນໍາມາແບ່ງປັນ 3ພູດສະເໝີກັນແລ້ວມອບໃຫ້ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່, ຜົວ ຫຼື ເມຍ ແລະ ລູກ ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຜູ້ລະພູດ. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫາກບໍ່ມີລູກໃຫ້ແບ່ງເປັນສອງພູດສະເໝີກັນແລ້ວມອບໃຜ້ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ຜົວ ຫຼື ເມຍຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ຜູ້ລະພູດ. ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ ກໍ່ໃຫ້ແບ່ງເປັນສອງພູດສະເໝີກັນ ແລ້ວມອບໃຫ້ຜົວ ຫຼື ເມຍ ແລະ ລູກ ຜູ້ລະພູດ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ເສຍຊີວິດຫາກບໍ່ມີພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກ ກໍ່ໃຫ້ມອບແກ່ຜູ້ເປັນເມຍ ຫຼື ຜົວ ພຽງຜູ້ດຽວ. ໃນກໍລະນີອື່ນ ການແບ່ງປັນຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ ແລະ ເງິນອຸດໜູນການເສຍຊີວິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດ ມູນມໍລະດົກ, ກ່ອນຈະນໍາເອົາຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ ແລະ ເງິນອຸດໜູນເສຍຊີວິດ ມາແບ່ງປັນໃຫ້ກັນນັ້ນ ຕ້ອງຫັກຄ່າມ້ຍນຄາບສົ່ງສະການ, ເຮັດບຸນກິນທານ, ໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ແລະ ພັນທະອື່ນໆຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດເສຍກ່ອນ.