ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ອອກມະຕິ ຮັບຮອງ ປັບອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ເກັບຈາກນໍ້າມັນກາຊວນ ຈາກ 21% ມາເປັນ 11% ແລະ ນໍ້າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບຈາກ 31% ມາເປັນ 16%

ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ອອກມະຕິ ຮັບຮອງ ປັບອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ເກັບຈາກນໍ້າມັນກາຊວນ ຈາກ 21% ມາເປັນ 11% ແລະ ນໍ້າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບຈາກ 31% ມາເປັນ 16%

9th May 2022 0 By Admin

ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອອກມະຕິເລກທິ103/ຄປຈ ລົງວັນທີ9 ພຶດສະພາ 2022 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງມາດຕະການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງລາຄານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟໃນສະພາບລາຄານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟເຫນັງຕິງຂຶ້ນສູງ.

ມາດຕາ 1. ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາມາດຕະການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ຂອງລາຄານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ໃນສະພາບລາຄານໍ້າມັນ ເຊື້ອໄຟເຫນັງຕີງຂຶ້ນໂດຍຫຼຸດອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຕາມການສະເຫນີຂອງລັດຖະບານ ດັ່ງນີ້:
ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ເກັບຈາກນ້ໍາມັນກາຊວນ ປັບຈາກ 21% ມາເປັນ 11%;  ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ເກັບຈາກນ້ໍາມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບຈາກ 31% ມາເປັນ 16%.


ການປັບຫຼຸດອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ທັງນີ້ ເປັນມາດຕະການຊົ່ວຄາວນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ. ກໍລະນີລາຄາ ນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟຕະຫຼາດໂລກປັບຫຼຸດລົງ ໃຫ້ຍົກເລີກມາດຕະການຊົ່ວຄາວ ຕາມມະຕິສະບັບນີ້ ແລ້ວຫັນໄປປະຕິບັດ ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ປົກກະຕິ ຕາມກົດຫມາຍ.

ມາດຕາ 2 ມອບໃຫ້ລັດຖະບານຊີ້ນໍາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ, ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍ
ໂອກາດກັກຕູນ, ສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍ ເຖື່ອນ, ຮັບປະກັນການແຈກຢາຍຂົນສົ່ງໄປເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ມາດຕາ3 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມອບໃຫ້ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ
ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ມອບໃຫ້ກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ, ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນດາກໍຳມາທິການກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະຊຸກຍູ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕີສະບັບນີ້ ຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.