ທະນາຄານແຫ່ງ​ ສປປ​ ລາວ​ ອອກ​ຂໍ້ຕົກລົງ​ ກຳນົດໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ​ ຮ້ານແລກປ່ຽນ​ ຂາຍເງິນຕາ​ຕ່າງປະເທດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ວົງເງິນບໍ່ເກີນ 15​ ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ

ທະນາຄານແຫ່ງ​ ສປປ​ ລາວ​ ອອກ​ຂໍ້ຕົກລົງ​ ກຳນົດໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ​ ຮ້ານແລກປ່ຽນ​ ຂາຍເງິນຕາ​ຕ່າງປະເທດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ວົງເງິນບໍ່ເກີນ 15​ ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ

19th June 2022 0 By Admin

ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2022, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ​ ລາວ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 449/ທທລ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ​ ຮ້ານ​ແລກປ່ຽນ​ຕົວແທນ.

ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້​ ວາງອອກເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ກັບ ການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນສັງຄົມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ, ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ.

ໃນມາດຕາ 5​ ແມ່ນມີເນື້ອໃນສຳຄັນຄື: ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ສາມາດຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ໃນວົງເງິນບໍ່ເກີນ 15.000.000 ກີບ (ສິບຫ້າລ້ານກີບ) ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ວັນ, ຊຶ່ງລູກຄ້າຕ້ອງລະບຸຈຸດປະສົງໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຢ່າງຈະແຈ້ງ ພ້ອມທັງ ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.


ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນສາມາດຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ນິຕິບຸກຄົນ; ຊຶ່ງວົງເງິນສູງສຸດທີ່ສາມາດຂາຍໄດ້ທັງໝົດຕໍ່ວັນແມ່ນບໍ່ເກີນທຶນຈົດທະບຽນຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນເທົ່ານັ້ນ.


ທະນາຄານທຸລະກິດ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຳລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນຕ້ອງພິຈາລະນາຂາຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີເປົ້າໝາຍຊຳລະຄ່າສິນຄ້າບູລິມະສິດກ່ອນ ເປັນຕົ້ນ: ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ຢາປົວພະຍາດ, ສິນຄ້ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ເປົ້າໝາຍຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ດັ່ງນີ້:
1. ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ.
2. ຊໍາລະຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບສິນຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ໂດຍກົງກັບຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ຄ່າຂົນສົ່ງຜ່ານແດນ, ຄ່າປະກັນໄພ, ຄາຝາກສາງຜ່ານແດນ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນ;
3. ຊໍາລະໜີ້ເງິນກູ້ ແລະ ສິນເຊື່ອການຄ້າ ກັບຕ່າງປະເທດ.​


4. ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.​
5. ໂອນເງິນໄລ, ເງິນປັນຜົນ, ຕົ້ນທຶນ, ດອກເບ້ຍ, ຄ່າບໍລິການອື່ນ ຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ
ຄ່າແຮງງານຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ກັບຄືນປະເທດ ຫຼື ໄປປະເທດທີສາມ.​
6. ໂອນເງິນໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.​
7. ສຶກສາ, ທ່ອງທ່ຽວ, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.​
8. ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ.


ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທຸກຄັ້ງ ທະນາຄານທຸລະກິດຕ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າປະກອບເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອສະເໜີຂໍຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໄດ້ຈາກການຊື້ນຳທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ ເພື່ອຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດ ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ມີການສະເໜີຂໍຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເທົ່ານັ້ນ. ລາຍລະອຽດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ