ອ່ານແລ້ວຈຸກ ຮ້ານແລກປ່ຽນຕ້ອງລາຍງານຫາທະນາຄານມື້ລະ 3 ເວລາ

ອ່ານແລ້ວຈຸກ ຮ້ານແລກປ່ຽນຕ້ອງລາຍງານຫາທະນາຄານມື້ລະ 3 ເວລາ

21st June 2022 0 By Education

ເຫັນວ່າວິກິດເສດຖະກິດຄັ້ງນີ້ໄດ້ສ້າງປະກົດການໃໝ່ແກ່ປະເທດເຮົາຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ທີ່ຍົກມາມື້ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຈະຫັນຊ້າຍລ້ຽວຂວາໄປທົ່ວທີບບໍໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ຂໍ້ຕົກລົງອອກມາເຄັ່ງຄັດ ຈຳກັດວົງເງິນ, ພ້ອມໃຫ້ມີການຕິດຕາມລາຍງານຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເອີ້ນວ່າບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ້ອງມີບຸກຄະລາກອນເພີ່ມອີກຄົນເພື່ອເຮັດລາຍງານສົ່ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ສະບັບເລກທີ 449 ລົງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2022 ເພື່ອປ່ຽນແທນສະບັບເກົ່າວ່າດ້ວຍການຊື້-ຂາຍເງິນຕາກັບມວນຊົນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ສະບັບເລກທີ 109 ລົງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2019.


ທ່ານ ນາງ ຂັນແກ້ວ ຫຼ້າມະນີເງົາ, ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໃນພິທີຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນວ່າ: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ປະກອບມີ 10 ມາດຕານໍາໃຊ້ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ, ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ກັບການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນສັງຄົມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ, ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະປະກອບສ່ວນໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ.

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ນຳໃຊ້ສຳລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ ລາວ ແລະສາມາດຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ບຸກ ຄົນໄດ້ໃນວົງເງິນບໍ່ເກີນ 15.000.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ, ຊື່ງລູກຄ້າຕ້ອງລະບຸຈຸດປະສົງໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຢ່າງຈະແຈ້ງ ພ້ອມທັງສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼືສຳມະໂນຄົວ ຫຼືໜັງສືຜ່ານແດນໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.


ສ່ວນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນສາມາດຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ສາມາດຂາຍເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ນິຕິບຸກຄົນ; ວົງເງິນສູງສຸດທີ່ສາມາດຂາຍໄດ້ທັງໝົດຕໍ່ວັນບໍ່ເກີນທຶນຈົດທະບຽນ ແລະມີພຽງທະນາຄານທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ນິຕິບຸກຄົນ ແລະການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຳລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດ, ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທຸກຄັ້ງ ທະນາຄານທຸລະກິດຕ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າປະກອບເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມແຕ່ລະເປົ້າໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະຄົບຖ້ວນ ເພື່ອສະເໜີຂໍຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.


ເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໄດ້ຈາກການຊື້ນຳທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ ເພື່ອຊຳລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດ ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ມີການສະເໜີຂໍຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ.


ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ້ອງແຈ້ງ ກໍ່ຄືກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕົນ ແລະສົ່ງໄປຍັງກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນທຸກໆວັນເວລາ 9:00 ໂມງ( ກໍລະນີມີການປັບປ່ຽນໃນລະຫວ່າງວັນກໍ່ໃຫ້ມີການລາຍງານເພີ່ມຕື່ມ) ສ່ວນການສະຫຼຸບລາຍງານການຊື້-ຂາຍປະຈຳວັນຂອງທະນາຄານທະລະກິດ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນ ແມ່ນໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາກ່ອນເວລາ 16:00 ໂມງ ຂອງທຸກໆວັນ, ສ່ວນການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຫຼັງຈາກ 16:00 ໂມງແມ່ນໃຫ້ລາຍງານເວລາ 10 ໂມງຂອງວັນລັດຖະການມື້ຖັດໄປ.


ທັງໝົດນີ້ເປັນລະບຽບການພື້ນຖານສຳລັບການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕາມການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.