ທົ່ວປະເທດມີລັດວິສາຫະກິດ178ຫົວໜ່ວຍ ມີລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດ 31.530 ຕື້ກີບ/ປີ ແລະ ສາມາດສ້າງກຳໄລສຸດທິສະເລ່ຍໄດ້ 414 ຕື້ກີບ/ປີ

ທົ່ວປະເທດມີລັດວິສາຫະກິດ178ຫົວໜ່ວຍ ມີລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດ 31.530 ຕື້ກີບ/ປີ ແລະ ສາມາດສ້າງກຳໄລສຸດທິສະເລ່ຍໄດ້ 414 ຕື້ກີບ/ປີ

23rd June 2022 0 By Admin

ຂປລ.ໄລຍະຜ່ານມາ ກໍຄືປັດຈຸບັນ ລັດວິສາຫະກິດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການບໍລິການສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໃນບັນດາໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ເຊັ່ນ: ຮອດປີ 2020 ສາມາດຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ກວມ 89% ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຂະຫຍາຍນໍ້າປະປາກວມ 72% ຂອງປະຊາ ກອນໃນບັນດາຕົວເມືອງ, ສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ສັງຄົມກວມ 50% ຂອງທົ່ວລະບົບທະນາຄານ, ຂະ ຫຍາຍຕາໜ່າງເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ການຂົນສົ່ງ, ການສື່ສານ, ປະກອບສ່ວນພັນທະຕ່າງໆ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.


ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2022 ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ຫົວໜ່ວຍລັດວິສາຫະກິດມີທັງໝົດ 178 ຫົວໜ່ວຍ (ຫລື ເທົ່າກັບ 0,12% ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທັງໝົດ 148.824 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ). ໃນ 178 ຫົວໜ່ວຍມີ 96 ຫົວໜ່ວຍຢູ່ສູນກາງ ແລະ 82 ຫົວໜ່ວຍຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ມີທຶນຈົດທະບຽນ 28.008 ຕື້ກີບ(ຫລື ເທົ່າກັບ 6% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນຂອງ ວິສາຫະກິດທັງໝົດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 470.906 ຕື້ກີບ ); ມູນຄ່າຊັບສິນທັງໝົດມີ 184.765 ຕື້ກີບ ທຽບເທົ່າ 96,16% ຂອງ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ(GDP), ມູນຄ່າໜີ້ສິນທັງໝົດມີ 147.451 ຕື້ກີບ ທຽບເທົ່າ 76,74% ຂອງ(GDP), ລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸ ລະກິດສະເລ່ຍຈຳນວນ 31.530 ຕື້ກີບ/ປີ ແລະ ສາມາດ ສ້າງກຳໄລສຸດທິສະເລ່ຍໄດ້ 414 ຕື້ກີບ/ປີ ແລະ ສາມາດມອບເງິນພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານ ສະເລ່ຍ 504 ຕື້ກີບ/ປີ.

ສຳລັບ ທິດທາງກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂຄງສ້າງລັດວິສາຫະກິດ ໂດຍສະເພາະ ວິສາຫະກິດຂອງລັດທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫລື ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະເຫງົບ ລວມມີວິສາຫະກິດທີ່ຜະລິດ ແລະ ສ້ອມແປງ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ, ລະບົບໂທ ລະຄົມ ມະນາຄົມພື້ນຖານ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ; ວິສາຫະກິດທີ່ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປັບແຕ່ງບາງປະເພດແຮ່ທາດ ເຊິ່ງເປັນຊັບສົມບັດລວມຂອງວົງຂະນາຍາດແຫ່ງຊາດ, ວິສາ ຫະກິດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍສະເພາະໃນເຂດພື້ນທີ່ຍຸດທະສາດ.

ການປະຕິຮູບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ລັດວິສາຫະກິດເຫລົ່ານີ້ໄປຕາມທິດ: ລັດຜູກຂາດ ຮັກສາເປັນລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນ 100%; ສຳລັບຂະແໜງການທີ່ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ຢາກເຮັດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຮັດ ແຕ່ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແມ່ນຈະໄດ້ປະຕິຮູບໄປຕາມທິດຮ່ວມທຶນ ໂດຍແມ່ນລັດຖືຮຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງແຕ່ລະວິສາຫະກິດ.

ສ່ວນວິສາຫະກິດທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫລື ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລວມມີ ວິສາຫະກິດໃນຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕ ເຊັ່ນ: ວິສາຫະກິດຜະລິດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ-ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ, ທະນາຄານ, ຫວຍພັດທະນາ, ນໍ້າປະປາ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກະຈາຍຄື້ນ, ການຄຸ້ມຄອງສະໜາມບິນ, ສະຖານນີຂົນສົ່ງ ແລະ ສູນສ້ອມແປງ-ບໍລິການເຕັກນິກ ດ້ານການຄົມມະນາຄົມຂະໜາດໃຫຍ່, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້-ແຫລ່ງນໍ້າ, ການກໍາຈັດ ແລະ ບຳບັດສິ່ງເສດເຫລືອ ເຊິ່ງວິສາຫະກິດເຫລົ່ານີ້ລັດສາມາດດຳ ເນີນເອງ 100% ຫລື ສ້າງຕັ້ງເປັນລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ຕາມຮູບແບບກົນໄກເສດຖະກິດ; ສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ກົນໄກກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫລາດ, ພ້ອມທັງບໍລິຫານຈັດການທີ່ທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.