ບໍລິຄຳໄຊ ເລີ່ມໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າຈ້າວລູກປະສົມຈາກ ຈີນ

ບໍລິຄຳໄຊ ເລີ່ມໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າຈ້າວລູກປະສົມຈາກ ຈີນ

30th December 2019 0 By Admin

ປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບໂກ້ຕາສົ່ງອອກເຂົ້າໄປ ສປ ຈີນເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ການສົ່ງອອກນັ້ນປະເທດທີ່ຈະສົ່ງໄປຍ່ອມມີມາດຕະຖານຂອງເຂົາ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກແນວພັນຮອດວິທີການບົວລະບັດຮັກສາຈົນຮອດຂັ້ນຕອນການສີ ແລະຫຸ້ມຫໍ່ສົ່ງອອກ, ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງແນວພັນເຂົ້າລາວ ແລະເພື່ອຜົນພວງການສົ່ງອອກໃນອະນາຄົດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ລິເລີ່ມນຳເອົາແນວພັນເຂົ້າຈ້າວລູກປະສົມຈາກ ຈີນ ມາປູກເປັີປີທຳອິດ.

ຮູບປະກອບຂ່າວ

ໂດຍແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດລາວລ້ານຊ້າງ ໄດ້ທົດລອງຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ຢູ່ເມືອງບໍລິຄັນນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າຈ້າວ ລູກປະສົມຈາກ ສປ ຈີນ ໄປປູກຢູ່ບ້ານຫົວນາ-ນາລ້ອງ ເປັນບ່ອນທົດລອງ ເພາະເຂດນີ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານເນື້ອທີ່ ແລະ ມີນໍ້າສະດວກໃຫ້ແກ່ການທໍາການຜະລິດ.

ຮູບປະກອບຂ່າວ

ທ່ານ ໝອນ ອິນທະເສນ ຫົວຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງບໍລິຄັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ສະພາບການຫ້າງຫາກະກຽມການທົດລອງ ໂດຍໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບກຸ່ມຊາວນາ 24 ຄອບຄົວ, ໃນເນື້ອທີ່ 30 ເຮັກຕາ, ໃນຮູບແບບ 2+3 ຄື: ຊາວນາຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ, ຕ້ອງມີແຮງງານປັກດໍາ ຫລືຫວ່ານເຂົ້າ, ບົວລະບັດປົກປັກຮັກສາ; ຝ່າຍທາງບໍລິສັດແມ່ນກະກຽມອຸປະກອນໄຖ, ຄາດ, ປັບໄຮ່ນາສະໜອງແນວພັນເຂົ້າຈ້າວລູກປະສົມ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຢາປາມສັດຕູພືດ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ.

ສ່ວນຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນແບ່ງ 50% ເຫລືອຫັກຄ່າຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ຄາດວ່າສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ 8 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.