ໃຜສົນໃຈສຶກສາດ່ວນ! ກໍານົດໄວ້ລະອຽດທຸກມາດຕະຖານທີ່ຈະສາມາດສົ່ງອອກສັດໃຫຍ່ໄປຕະຫຼາດຈີນໄດ້

ໃຜສົນໃຈສຶກສາດ່ວນ! ກໍານົດໄວ້ລະອຽດທຸກມາດຕະຖານທີ່ຈະສາມາດສົ່ງອອກສັດໃຫຍ່ໄປຕະຫຼາດຈີນໄດ້

5th May 2020 0 By Education

ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງໃນການຄ້າຂາຍສັດໃຫຍ່ຈໍານວນຫລາຍ ພ້ອມມີການຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂດ້ານສຸຂານາໄມໃນການກັກກັນ ແລະ ກວດກາສຸຂະພາບສັດໃຫຍ່ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ່ຄື ພາກເອກະຊົນ ແລະ ນັກລົງທຶນທັງຫຼາຍ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກລົງທຶນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານສັດໃຫຍ່ ແລະ ມາດຕະຖານຟາມລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ໃນການສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ, ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານສັດໃຫຍ່ ແລະ ມາດຕະຖານຟາມລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ທີ່ຈະສົ່ງອອກ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈີນ, ສະບັບເລກທີ 0807/ກລປ, ລົງວັນທີ 7 ເມສາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາດຕະຖານການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ ແມ່ນໝາຍເຖິງ ສັດໃຫຍ່ທີ່ອາດເປັນສາຍພັນພື້ນເມືອງ, ສາຍພັນປັບປຸງ ຫລື ສາຍພັນປະສົມ ເຊິ່ງມີນໍ້າໜັກຫລາຍກ່ວາ 350 ກິໂລກຣາມ ແລະ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 4 ປີ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຕ້ອງມີຖິ່ນກໍາເນີດຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ສັດທີ່ນໍາເຂົ້າແຕ່ຕ້ອງຖືກລ້ຽງຢູ່ ປະເທດລາວ ຢ່າງໜ້ອຍ 150 ວັນ, ສໍາລັບສະຖານທີ່ລ້ຽງ ແມ່ນຕ້ອງເປັນຟາມ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖືກກົດໝາຍ ແລະ ອີງຕາມເອກະສານ ເລກທີ 0209/ກປ, ລົງວັນທີ 06 ກຸມພາ 2013; ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ໃນການກະກຽມ ກ່ອນການສົ່ງອອກໄປຈີນ ແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ໃຫ້ມີປະຫວັດກວດພົບເຊື້ອພະຍາດພາຍໃນ 6 ເດືອນ ໂດຍການຢັ້ງຢືນ ຈາກສູນວິໄຈພະຍາດສັດ ເຊັ່ນ: ໂລກຜິວໜັງ, ໂລກປອດອັກເສບ ແລະ ວັນນະໂລກ.

ກ່ອນການຂົນສົ່ງ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໄປລ້ຽງ ຢູ່ເຂດທ້ອນໂຮມສັດໃຫຍ່ ທີ່ຢູ່ນອກເຂດປອດພະຍາດ ປາກເປື່ອຍລົງເລັບຢ່າງໜ້ອຍ 45 ວັນ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານການກັກກັນຢູ່ສະຖານທີ່ກັກກັນສັດ ບ້ານນາຄໍາ, ເມືອງສິງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນ.
ສຳລັບມາດຕະຖານ ຟາມລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ເພື່ອສົ່ງອອກ ສປ ຈີນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຈາກການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ສະຖານທີ່ເໝາະສົມ, ບໍ່ມີນໍ້າຖ້ວມຂັງ, ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຊຸມຊົນ, ຫ່າງໄກຈາກເຂດພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ, ໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບໃດໆ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນ ທ້ອງຖີ່ນນັ້ນໆ ເຊັ່ນ: ສານປົນເປື້ອນ ແລະ ນໍ້າເສຍ.

ນອກຈາກນີ້, ພື້ນທີ່ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ຕ້ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ມີທົ່ງຫຍ້າ, ໂຮງເຮືອນ, ຄອກສັດ, ສາງເກັບຮັກສາອາຫານສັດ ແລະ ມີຮົ້ວກັ້ນອ້ອມຮອບ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຮອບດ້ານ. ພ້ອມນີ້, ພື້ນໂຮງເຮືອນຄວນເປັນພື້ນຊີມັງ, ລາດອຽງ, ບໍ່ໝື່ນ ສາມາດທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ມີລະບົບລະບາຍນໍ້າທີ່ດີ. ໂຮງເຮືອນສໍາລັບທອມສັດໃຫຍ່ອາດເປັນຄອກດ່ຽວ ຫລື ຄອກລວມ ແລ້ວແບ່ງເປັນຊັດສ່ວນ ຢ່າງເໝາະສົມກັບລຸ້ນ, ຂະໜາດ ແລະ ຈໍານວນສັດທີ່ລ້ຽງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງການຄ້າແຫ່ງ ສປປ ລາວ