ຫ້າມບຸກລຸກ! ກໍານົດມາແລ້ວຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ທີ່ດິນກະສິກໍາໃນຂອບເຂດສະຫງວນ

ຫ້າມບຸກລຸກ! ກໍານົດມາແລ້ວຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ທີ່ດິນກະສິກໍາໃນຂອບເຂດສະຫງວນ

18th May 2020 0 By Education

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາຂອບເຂດ ແລະ ເນື້ອທີ່ເຂດສະຫງວນທີ່ດິນກະສິກໍາຢຸ່ພາຍໃນເມືອງແລ້ວ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກໍານົດຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳໃນຂອບເຂດສະຫງວນດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ.

ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຂອບເຂດ ແລະ ເນື້ອທີ່ເຂດສະຫງວນທີ່ດິນກະສິກໍາຢູ່ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະບັບເລກທີ 277/ຈມ.ຊຖ, ລົງວັນທີ 25 ກັນຍາ 2019 ແລະ ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳໃນຂອບເຂດສະຫງວນຢູ່ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ສະບັບເລກທີ 172/ຈມ.ຊຖ, ລົງວັນທີ 25 ກັນຍາ 2019, ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃນຂອບເຂດສະຫງວນ ຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າ:

ຂໍ້ຫ້າມ

1 ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳໃນເຂດສະຫງວນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍອື່ນ ເຊັ່ນ: ປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ປຸກສ້າງໂຮງຈັກໂຮງງານ ຫຼື ນຳໃຊ້ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກໍາ, ໃນກໍລະນີມີຄວາມຈຳເປັນໃນການພັດທະນາຕ້ອງສະເໜີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອພິຈາລະນາ.

2 ຫ້າມບຸກລຸກ, ທຳລາຍ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຫຼັກໝາຍຂອບເຂດສະຫງວນທີ່ດິນກະສິກໍາ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນຊັບສົມບັດຂອງລັດ.

3 ຫ້າມກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງ ແລະ ຂັດຂວາງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳໃນຂອບເຂດສະຫງວນ.

ສ່ວນມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ຫາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລະບຽບສະບັບນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາໃນເຂດສະຫງວນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈະຖືກກ່າວເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປັບໃໝ 5.000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ (ຫ້າພັນກີບຕໍ່ຕາແມັດ).

ທີ່ມາ: ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ