ອອກມາແລ້ວ! ຕົວເລກແບ່ງລັດຖະກອນຄູ ໃຫ້ 18ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ

ອອກມາແລ້ວ! ຕົວເລກແບ່ງລັດຖະກອນຄູ ໃຫ້ 18ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ

26th February 2020 1 By Education

ເຊື່ອວ່າບັນດາຄູອາສາສະໝັກໃນທົ່ວປະເທດກໍາລັງລໍຄອຍຕົວເລກລັດຖະກອນທີ່ຈະຖືກຈັດແບ່ງໃຫ້ກັບແຕ່ລະເຂດໃນ 18ແຂວງທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດມື້ນີ້ ໂຕເລກດັ່ງກ່າວອອກມາແລ້ວ ໂດຍມີຕົວເລກຄູ-ບໍລິຫານ ໃນຂັ້ນຕ່າງໆ 966ໂກຕາ ເຊິ່ງແຂວງທີ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນສະຫວັນນະເຂດ 161ໂກຕາ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ 77ໂກຕາ.

ອີງຕາມແຜນແບ່ງປັນຕົວເລກລັດຖະກອນ ຄູ ແລະ ບໍລິຫານ ສໍາລັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ນະຄອນ ສົກຮຽນ 2019-2020 ຂອງຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເລກທີ 270/ສສກ ລົງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020.

ໃນບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2020 ຈຳນວນ 966 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ 52 ຄົນ, ( ມີຄູ 51 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ 42 ຄົນ (ມີຄູ 41 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ 37 ຄົນ, (ຄູ 36 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ອຸດົມໄຊ ໄດ້ 43 ຄົນ (ມີຄູ 42 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 31 ຄົນ (ມີຄູ 30 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ 48 ຄົນ (ມີຄູ 47 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ຫົວພັນ ໄດ້ 47 ຄົນ (ມີຄູ 46 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ).

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ 57 ຄົນ (ມີຄູ 56 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ຊຽງຂວາງ ໄດ້ 43 ຄົນ (ມີຄູ 42 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ; ວຽງຈັນ ໄດ້ 45 ຄົນ (ມີ ຄູ 44 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ 39 ຄົນ (ມີຄູ 38 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ຄຳມ່ວນ ໄດ້ 66 ຄົນ (ມີຄູ 65 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ 161 ຄົນ (ມີຄູ 159 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 2 ຄົນ); ສາລະວັນ ໄດ້ 77 ຄົນ (ມີຄູ 76 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ເຊກອງ ໄດ້ 33 ຄົນ (ມີຄູ 32 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ຈຳປາສັກ ໄດ້ 69 ຄົນ(ມີຄູ 69 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ອັດຕະປື 42 ຄົນ (ມີບໍລິຫານ 41 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ); ໄຊສົມບູນ ໄດ້ 34 ຄົນ (ມີຄູ 33 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ).