Category: ປູກຝັງລ້ຽງສັດ

24th May 2021 0

ຮູ້ໄວ້! ພະຍາດ ລໍາປີ ສກິນ ດີຊິດສ ອັນຕະລາຍຕໍ່ສັດລ້ຽງ ຕ້ອງປ້ອງກັນເພາະບໍ່ມີຢາປົວໂດຍກົງ

By Education

ສຶກສາແນວທາງ ການປີ່ນປົວຮັກສາ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດ ລໍາປີ ສກິນ ດີຊິດສ (Lumpy Skin Disease). ເນື່ອງຈາກພະຍາດ ລຳປີ ສກິນ ເປັນພະຍາດເກີດໃຫ່ມໃນບ້ານເຮົາ ແລະ ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອ ໄວຣັດ ຈື່ງບໍ່ມີຢາປີ່ນປົວໂດຍກົງ ແຕ່ຈະເປັນການຮັກສາຕາມອາການ ແລະ…