Tag: ການດູແລພໍ່ແມ່

30th November 2019 0

ຢາກໃຫ້ລູກໆໄດ້ອ່ານ, ການດູແລພໍ່ແມ່ເປັນບຸນສູງສຸດ

By Education

ລູກຊາຍອາຍຸໄດ້ 10 ປີພໍ່ແມ່ກໍ່ແຍກທາງກັນ ໃຫ້ແມ່ລູກຢູ່ພຽງລຳພັງ ບໍ່ມີຮອດບ່ອນຈະລີ້ແດດລີ້ຝົນ ຈິ່ງໄປອາໄສວັດເປັນທີ່ເພິ່ງພາ ແລະບວດຮຽນແຕ່ອາຍຸ 13 ປີ ແລະຢູ່ໃນວັດນັ້ນອາໄສຊ່ວຍວຽກວັດໃນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໄດ້ ສ່ວນແມ່ກໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແມ່ຄົວອາຫານເຈໃຫ້ຄູບາສັນ. ທີ່ກຳລັງກ່າວເຖິງນີ້ແມ່ນຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ: ສິດ ອະດີດ ຊ່າງຜົມກອງນັກສະແດງໜັງຟອມຍັກຂອງເມືອງໄທ, ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ເລົ່າວ່າ ພໍບວດໄດ້ 10 ປີ ຕອນນັ້ນອາຍຸ…