Tag: ການຜະລິດ

30th December 2019 0

ບໍລິຄຳໄຊ ເລີ່ມໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າຈ້າວລູກປະສົມຈາກ ຈີນ

By Admin

ປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບໂກ້ຕາສົ່ງອອກເຂົ້າໄປ ສປ ຈີນເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ການສົ່ງອອກນັ້ນປະເທດທີ່ຈະສົ່ງໄປຍ່ອມມີມາດຕະຖານຂອງເຂົາ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກແນວພັນຮອດວິທີການບົວລະບັດຮັກສາຈົນຮອດຂັ້ນຕອນການສີ ແລະຫຸ້ມຫໍ່ສົ່ງອອກ, ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງແນວພັນເຂົ້າລາວ ແລະເພື່ອຜົນພວງການສົ່ງອອກໃນອະນາຄົດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ລິເລີ່ມນຳເອົາແນວພັນເຂົ້າຈ້າວລູກປະສົມຈາກ ຈີນ ມາປູກເປັີປີທຳອິດ. ຮູບປະກອບຂ່າວ ໂດຍແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດລາວລ້ານຊ້າງ ໄດ້ທົດລອງຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ຢູ່ເມືອງບໍລິຄັນນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າຈ້າວ ລູກປະສົມຈາກ ສປ…