Tag: ການຮຽນ

10th January 2020 0

ໃບປະລິນຍາບໍ່ໄດ້ວັດຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ ແມ່ນແທ້ບໍ່ ?

By Entertain

ຮຽນຈົບຫຍັງມາ ບໍ່ສໍາຄັນອີກຕໍ່ໄປໃນການໃຊ້ຊີວິດ ການທີ່ຢູ່ແບບມີຄວາມສຸກຕ່າງຫາກທີ່ສໍາຄັນ ໝົດຍຸກທີ່ໃບປະລິນຍາມີໄວ້ແຂນຝາເຮືອນເອ້ ອ້າງວ່າຈົບສູງ, ການຮຽນສູງໆ ບໍ່ໄດ້ເປັນໂຕກະລັນຕີວ່າຈະມີວຽກເຮັດ ເພາະສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່າໃບປະລິນຍາຄື ທັກສະອາຊີບ ຊຶ່ງສາມາດໃຊ້ປະກອບອາຊີບລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້ ຈະຈົບຫຍັງມາກໍບໍ່ສົນໃຈແລ້ວ ເມື່ອທັກສະນີ້ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຮັບໄດ້ດີເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການສຶກສາບໍ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບໃຜທີ່ມີໂອກາດຮຽນກໍຄວນຮຽນໃນສິ່ງທີ່ສົນໃຈ ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ໃນການປະກອບອາຊີບໃນວັນຂ້າງໜ້າ ໄວທີ່ເຮົາກໍາລັງຮຽນ ແລະ ສຶກສາຢູ່…