Tag: ຂົວ

28th December 2019 0

ຂົວເຊກອງ ຂົວຍີ່ປຸ່ນສ້າງໃຫ້ ສາມາດທົນຕໍ່ສະພາບນໍ້າຖ້ວມແຮງໄດ້

By Admin

ຂົວເຊກອງ ທີ່ເມືອງລະມາມແຂວງເຊກອງ ຂົວຍີ່ປຸ່ນສ້າງໃຫ້ ທີ່ຖືໄດ້ວ່າໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ແຂງແຮງ ທົນທານ ທີ່ກ່າວຢູ່ນີ້ຄື  ຂົວທີ່ຍີ່ປຸ່ນສ້າງໃຫ້ ເປັນ ຂົວເຊກອງ ສາມາດທົນຕໍ່ສະພາບນໍ້າຖ້ວມທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ ບໍ່ມີເປ່ເພ ຈັກໜ້ອຍ ! ຄຸນນະພາບສຸດຍອດ ຕ້ອງຍົກໂປ້ ໃຫ້ ນັກວິສະວະກອນ ຍີ່ປຸ່ນອີ່ຫຼີ່…