Tag: ຂໍ້ຄິດໃນການເຮັດວຽກ

30th December 2019 0

”ຈົ່ງເປັນລູກນ້ອງ ຫຼື ຫົວໜ້າທີ່ມີກໍາ” ແລ້ວຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຈະບັງເກີດແກ່ເຈົ້າ

By Education

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນອົງກອນໃດໜຶ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີອົງປະກອບຕາຍຕົວໃນການປະສານງານ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລໍາດັບຂັ້ນ ໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ ໂດຍສະເພາະຄໍາຈໍາກັດຄວາມ ທີ່ວ່າ ”ລູກນ້ອງ ແລະ ຫົວໜ້າ”. ພາບປະກອບຂ່າວ ”ລູກນ້ອງ ແລະ ຫົວໜ້າ”  ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຂົງເຂດຂອງຕົນເອງຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີ ຫຼື ຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດນັ້ນກໍ່ແລ້ວແຕ່ບຸກຄົນ, ເວົ້າມາຮອດນີ້ ເຮັດໃຫ້ແອັດສະດຸ້ງຄິດຂຶ້ນກັບບາດ ຫຼັງເຫັນຂໍ້ຄວາມທີ່ໂພສຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ…