Tag: ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເລື່ອງເຝິກອົບຮົມທາງລົດໄຟ

16th January 2020 0

ອ່ານດ່ວນ! ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ການໄປເຝິກອົບຮົມທາງລົດໄຟຢູ່ ສປ ຈີນ

By Education

ແອັດເຄີຍນໍາສະເໜີໄປກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວກ່ຽວກັບການນໍາເອົາຄົນລາວຈໍານວນ 600ຄົນ ໄປເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບທາງລົດໄຟ ຢູ່ ສປ ຈີນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ມີຂໍ້ມູນມາອັບເດດເພີ່ມຕື່ມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕົວເລກດັ່ງກ່າວມຸ່ງໃສ່ກຸ່ມຄົນໃດ ແລະ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂແນວໃດແດ່ ໂດຍມີລ່ຍລະອຽດຕາມລຸ່ມນີ້. ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ, ຫົວໜ້າກົມ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ…