Tag: ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ

3rd March 2020 0

ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ! ໄດ້ຍິນຢູ່ຕະຫຼອດ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ນໍາໃຊ້ແນວໃດຈຶ່ງຖືກຕ້ອງ?

By Education

ແອັດມິນເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຈະໄດ້ຍິນຢູ່ຕະຫຼອດກັບຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ ເມື່ອມີເຫດການທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສູນເສຍ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ ຫຼື ນໍາໃມຊ້ແນວໃດໃຫ້ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ມື້ນີ້ແອັດຫາຄໍາຕອບມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າໃຈນໍາກັນຢູ່ນີ້ແລ້ວ. ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ມາດຕາ 26/1 ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ ແມ່ນຈໍານວນເງິນທີ່ຄອບຄົວຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍໄດ້ຮັບ ເພື່ອເປັນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເນື່ອງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃຫ້ນໍາມາແບ່ງປັນ 3ພູດສະເໝີກັນແລ້ວມອບໃຫ້ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່, ຜົວ ຫຼື ເມຍ…