Tag: ຊາວໜຸ່ມລາວ ກຸ່ມທຳອິດ

16th December 2019 0

ນີ້ຄືຊາວໜຸ່ມລາວ ກຸ່ມທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊາວໜຸ່ມໂລກ

By Entertain

Congratulation ຊົມເຊີຍ ຊາວໜຸ່ມລາວ 🇱🇦 ກຸ່ມທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊາວໜຸ່ມໂລກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ World youth forum where civilizations meet ໃນລະຫວ່າງວັນທີ14-17 ທັນວາ ທີ່ປະເທດ ອີຢິບ 🇪🇬 ເຊິ່ງງານແມ່ນຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ່ສາມ…