Tag: ຍຸບກະຊວງ

1st March 2021 0

ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ອອກມະຕິຍຸບກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

By Education

ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ອອກມະຕິຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 06/ກມສພ; ລົງວັນທີ 25 ກຸມພາ 2021 ວ່າດ້ວຍການຍຸບເລີກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍສັບຊ້ອນບັນດາວຽກງານ,  ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໄປຂຶ້ນກັບ 5ກະຊວງ, ສັບຊ້ອນໄປຢູ່ອົງການອື່ນ ຫຼື ຫັນລົງທ້ອງຖິ່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຕົກລົງໃຫ້…