Tag: ດ່ານປະເພນີ ແລະດ່ານທ້ອງຖິ່ນ

20th March 2020 0

ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ດ່ານປະເພນີ ແລະດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ຕ່າງກັນແນວໃດ

By Entertain

ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ ແລະ ສັບສົນກ່ຽວກັບດ່ານຂອງບ້ານເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ່ານປະເພນີ, ດ່ານສາກົນ, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງໃນເອກະສານ ສະຖິຕິຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ປີ 2016 ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: ດ່ານສາກົນ: ແມ່ນສາມາດເຂົ້າ-ອອກໄດ້ທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ. ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ:…