Tag: ນົມແມ່

18th February 2020 0

ນົມແມ່ດີທີ່ສຸດ! ລູກນ້ອຍຄວນໄດ້ດື່ມນົມແມ່ ຫຼັງເກີດ 2-3 ເດືອນ

By Entertain

ພາຍຫຼັງເກີດລູກຈົ່ງໃຫ້ນົມແມ່ແກ່ລູກໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທໍາອິດຫຼັງເກີດ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມົດລູກປັ້ນດີ ແລະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສາຍການເສຍເລືອດຫຼາຍ. ຫົວນໍ້ານົມ ຫຼື ນໍ້າສົມສີເຫຼືອງໆ ທີ່ນົມແມ່ຜະລິດອອກມາໃນໄລຍະ 2-3 ມື້ທໍາອິດນັ້ນ ມັນຊ່ວຍປົກປ້ອງລູກນ້ອຍຈາການຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ຫົວນໍ້ານົມເປັນອາຫານທີ່ດີເລີດ ສໍາລັບລູກ ແລະຊ່ວຍຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆຈາກລໍາໄສ້ຂອງລູກພາຍຫຼັງເກີດ. ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ລູກຕ້ອງດື່ມນໍ້ານົມນີ້ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ມັນສະອາດ ແລະດີທີ່ສຸດສໍາລັບລູກນ້ອຍ. ໃຫ້ລູກກິນນົມເລື້ອຍໆ ຕາມທີີ່ລູກຕ້ອງການ…