Tag: ບົດຮຽນຊີວິດ

1st March 2020 0

ໂຊກດີທີ່ເກີດມາຈົນ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດດັງຂ້າມຊາດເລົ່າບົດຮຽນຊີວິດ

By Education

ຫຼາຍຄົນທີ່ກຳລັງໂທດໂຕເອງ ໂທດພໍ່ແມ່ໂທດຖິ່ນຖານບ້ານເກີດແມ່ນທ່ານຄິດຜິດແລ້ວ ເພາະເຖິງວ່າພໍ່ແມ່ຈະມີເງິນໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍທຸກວັນຫາກທ່ານບໍລິຫານບໍ່ເປັນກໍ່ໝົດໃນທີ່ສຸດ, ກົງກັນຂ້າມຫຼາຍຄົນທີ່ເກີດມາແສນຍາກຈົນ ຍອມສູ້ທົນເອົາຄວາມທຸກເປັນກຳລັງໃຈສຸດທ້າຍກໍ່ປະສົບສຳເລັດໄດ້ ດັ່ງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດນົກກະທາທີ່ແອັດເອົາມາຝາກທ່ານໃນມື້ນີ້. ເຈົ້າຂອງຟາມນົກກະທາເວົ້າດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈວ່າ: ຂ້ອຍໂຊກດີທີ່ເກີດມາຈົນ ຂ້ອຍຕ້ອງຕໍ່ສູ້ ແລະເອົາຊະນະບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງເຫັນທຸລະກິດທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຄອບຄົວໃນທຸກໆວັນ ທີ່ສຳຄັນຄືຕົ້ນທຶນຕ່ຳ ຂ້ອຍຈິ່ງເລືອກລ້ຽງນົກກະທາ ເພາະນົກກະທາໃຫ້ໄຂ່ໄດ້ເກືອບທຸກວັນຄິດເປັນ 70-80% ແຖມລ້ຽງງ່າຍ. ທີ່ກຳລັງເວົ້າເຖິງນັ້ນກໍ່ຄື ທ່ານ ອະເນກ ຂຽວສົດຕຳນານຊາວກະສິກອນຜູ້ສູ້ຊີວິດ…