Tag: ປູກກ້ວຍກັບຫົວ

30th December 2019 0

ໂອໂຫ ສູດໃໝ່ອີກແລ້ວປູກກ້ວຍກັບຫົວຕົ້ນເຕ້ຍເຄືອງາມຜົນຜະລິດຫຼາຍ

By Education

  ການປູກກ້ວຍກັບຫົວຄົງເປັນວິທີພິດສະດານທີ່ເກີດໃໝ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ເຄີຍແນ່ນອນ ຄົນທັງຫຼາຍເຄີຍແຕ່ເອົາໜໍ່ລົງຕາມແນວຕັ້ງ ແຕ່ມື້ນີ້ແອັດມິນສືກສາ-ໄອທີນຳເອົາແບບໃໝ່ນີ້ມາໃຫ້ລອງ ຜູ້ທີ່ປູກແລ້ວບອກວ່າຜົນດີເກີນຄາດ ຫຼັງໜຶ່ງປີຜົນຜະລິດເກີນແບບເທົ່າ 3-4 ເທົ່າ ຢາກຮູ້ຕ້ອງນຳໄປປະຕິບັດ ພຽງແຕ່ຕັດໃບ ແລະລຳຕົ້ນອອກຈາກພື້ນດິນ 25-40 ຊັງຕີແມັດ ຂຸດຂຸມເລີກປະມານ 50 ຊັງຕີແລ້ວວາງໜໍ່ກ້ວຍລົງໃຫ້ສ່ວນຮາກຫັນຂຶ້ນຟ້າຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຖົມດິນໃສ່ ສ່ວນການດູແລກໍ່ຄືກັນກັບການປູກກ້ວຍແບບພື້ນບ້ານປົກກະຕິ ຫຼັງຈາກປູກໄປ 3 ເດືອນຈະເລີ່ມແຕກໜໍ່ກ້ວຍ…