Tag: ຢ່າສວຍໂອກາດເລີກຈ້າງງານ

26th May 2020 0

ຮຽກຮ້ອງນາຍຈ້າງຢ່າສວຍໂອກາດຊ້ວງໂຄວິດ-19 ເປັນຂໍ້ອ້າງເລີກຈ້າງແຮງງານແບບຖາວອນໂດຍບໍ່ຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ

By Education

ປັດຈຸບັນທົ່ວໂລກກໍາລັງພົບວິກິດໂຄວິດ-19 ລະບາດຢ່າງໜັກ ອັນສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍດ້ານຕໍ່ປະເທດນັ້ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ. ສະເພາະລາວເຮົາເອງກໍ່ກະທົບໜັກບໍ່ຕ່າງກັນ ມີຫຼາຍກິດຈະການເຖິງຂັ້ນປິດໂຕລົງ, ບາງກິດຈະການຈໍາໃຈຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຈໍານວນພະນັກງານລົງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລູກຈ້າງຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍຕ້ອງຕົກວຽກ ບໍ່ມີລາຍຮັບ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃນທົ່ວປະເທດ ຢ່າສວຍໂອກາດໃນໄລຍະທີ່ເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານແບບຖາວອນ ເພື່ອຫລີກຫລ່ຽງການຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ເພາະເປັນການຜິດຕໍ່ກົດໝາຍແຮງງານທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ.…