Tag: ລະດັບຊາດ

6th March 2020 0

ໂຈະການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 2019-2020

By Entertain

ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກເລື່ອນບໍ່ວ່າຈະເປັນງານໃດກໍຕາມ ແຕ່ໃນສະຖານະການທິີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຕໍ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັດໂຄວິດ 19 ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆງານ, ຫຼາຍກິດຈະກໍາຕ້ອງໄດ້ໂຈະ ຫຼື ເລື່ອນໄປຕາມໆກັນບໍ່ເວັ້ນແຕ່ ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 2019-2020 ທີ່ທາງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບວັນທີ 6 ມີນາ 2020 ກ່ຽວກັບການໂຈະການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ…