Tag: ລັດຖະກອນຄູ

26th February 2020 1

ອອກມາແລ້ວ! ຕົວເລກແບ່ງລັດຖະກອນຄູ ໃຫ້ 18ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ

By Education

ເຊື່ອວ່າບັນດາຄູອາສາສະໝັກໃນທົ່ວປະເທດກໍາລັງລໍຄອຍຕົວເລກລັດຖະກອນທີ່ຈະຖືກຈັດແບ່ງໃຫ້ກັບແຕ່ລະເຂດໃນ 18ແຂວງທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດມື້ນີ້ ໂຕເລກດັ່ງກ່າວອອກມາແລ້ວ ໂດຍມີຕົວເລກຄູ-ບໍລິຫານ ໃນຂັ້ນຕ່າງໆ 966ໂກຕາ ເຊິ່ງແຂວງທີ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນສະຫວັນນະເຂດ 161ໂກຕາ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ 77ໂກຕາ. ອີງຕາມແຜນແບ່ງປັນຕົວເລກລັດຖະກອນ ຄູ ແລະ ບໍລິຫານ ສໍາລັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ,…