Tag: ລູກຈ້າງຄຽດນາຍຈ້າງ

16th March 2021 0

ຄວາມໂມໂຫພາໂຕເສຍຫຼັກ ກ້າສັງຫານນາຍຈ້າງຍ້ອນຄຽດແຮງ

By Education

ຄົນເຮົາໜຶ່ງຄົນເທົ່າ 1 ຊີວິດຈະເປັນຜູ້ທຸກຫຼືຮັ່ງກໍ່ມີຄ່າເທົ່າກັນ, ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິຈະເປັນທາງອອກທີ່ດີສຸດ, ເຖິງຈະເປັນນາຍຈ້າງກໍ່ຕ້ອງເວົ້າກັບລູກຈ້າງໃຫ້ມ່ວນຫູເພື່ອກຳລັງໃຈໃນການເຮັດວຽກ, ລູກຈ້າງເອງກໍ່ຕ້ອງເຄົາລົບລູກຈ້າງຄືຜູ້ມີພະຄຸນເພາະມີເພິ່ນເຮົາຈິ່ງມີເງິນມາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ສະຖານະການບໍ່ດີຈົ່ງເອົາໂຕຫ່າງອອກຈາກກັນ ເພື່ອຫຼີ້ກລຽງການປະທະກັນອັນຈະນຳໄປສູ່ເຫດເສົ້າດັ່ງເຫດການນີ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ຊາຍອາຍຸ 18 ປີ ເປັນລູກຈ້າງຢູ່ ຮ້ານສ້ອມແປງລົດຈັກຂອງຄົນຈີນ ທີ່ມາເປີດຮ້ານບໍລິການລູກຄ້າຢູ່ເຂດບ້ານປ່າອ້ອຍ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍນາຍຈ້າງກ່ອນໃຊ້ມີດປາດຄໍຈົນບາດເຈັບສາຫັດ ແລ້ວເສຍຊີວິດເວລາຕໍ່ມາ, ໂດຍອ້າງວ່າແຄ້ນ ໃຫ້ນາຍຈ້າງມັກຮ້າຍດ່າເປັນປະຈໍາ.…