Tag: ລ້ຽງປາຄໍ່ໃນບໍ່ຊີເມັນ

31st January 2020 0

ງ່າຍໆຕາມນີ້! ບໍ່ມີໜອງກໍ່ລ້ຽງໄດ້ ປາຄໍ່ໃຫຍ່ໄວອີກ

By Education

ປາຄໍ່ ຖືເປັນປານໍ້າຈືດທີ່ນິຍົມຮັບປະທານຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກມີລົດຊາດ, ມີຊີ້ນທີ່ຂາວນຸ່ມ ບໍ່ມີກ້າງຫຼາຍ ແລະ ເປັນປາເສດຖະກິດອີກຊະນິດໜຶ່ງ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ການລ້ຽງປາຊະນິດນີ້ແມ່ນຈະນິຍົມລ້ຽງຢູ່ຕາມໜອງນໍ້າດິນ, ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ແອັດຈຶ່ງຂໍນໍາສະເໜີການລ້ຽງອີກວິທີໜຶ່ງນັ້ນຄືການລ້ຽງປາຄໍ່ໃນອ່າງຊີເມັນ ທີ່ເປັນວິທີງ່າຍໆ ເຊິ່ງຖ້າໃຜຢາກລ້ຽງເພື່ອຈໍາໜ່າຍ ວິທີນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ການກຽມອ່າງຊີເມັນສໍາລັບລ້ຽງປາ: ສໍາລັບບໍ່ອະນຸບານຕ້ອງມີຂະໜາດປະມານ 2×3 ແມັດ ຫຼື 2×2ແມັດ ຄວາມເລິກປະປມານ…