Tag: ວີທີກ້ອງກັນ

7th March 2020 0

ລູກໄປໂຮງຮຽນແລ້ວເປັນໄຂ້ຕະຫຼອດ ຄວນເຮັດແນວໃດດີ

By Education

  ເຊື່ອວ່າພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍຈະມີຫົວອົກດຽວນີ້ ແບບວ່າລູກນ້ອຍທີ່ມີຄົນເອົາຢູ່ເຮືອນແຕ່ນ້ອຍໆເມື່ອເອົາໄປໂຮງຮຽນແລ້ວມີແຕ່ເຈັບແຕ່ໄຂ້ ໂດຍສະເພາະໄຂ້ຫວັດຕັນດັງຂີ້ມູກຍ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ເຄີຍແຂງແຮງຕ້ອງໄປໂຮງໝໍຖີ່ຂຶ້ນ ຕ້ອງກິນຢາປະຈຳ ຄຳຕອບງ່າຍໆຂອງບັນຫານີ້ກໍ່ຄື ຍ້ອນເດັກນ້ອຍຍັງບໍ່ທັນມີພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ ສະນັ້ນເມື່ອມາຢູ່ກັບເດັກອີກຫຼາຍຄົນກໍ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ບັນຫາການຕິດໄວຣັສຕໍ່ຈາກກັນ. ຕາມໝໍຊ່ຽວຊານສະເພາະເດັກໄດ້ລະບຸໄວ້: ເຊື້ອໄວຣັສມີຫຼາຍນັບຮ້ອຍຊະນິດ ເມື່ອເປັນຫວັດຄັ້ງໜຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຕ້ານທານຕໍ່ເຊື້ອຊະນິດນັ້ນ ແລະຈະບໍ່ມາຕິດເຊື້ອຊະນິດນັ້ນອີກ ແຕ່ຈະໄປຕິດເຊື້ອຊະນິດໃໝ່ທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ມີພູມຕ້ານທານຈະເປັນໄຂ້ຫວັດຂຶ້ນມາອີກ. ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີເດັກນ້ອຍຢູ່ຮ່ວມກັນຫຼາຍໆຄົນ ຈະບໍ່ມີແຕ່ລູກເຮົາທີ່ເປັນໄຂ້ ແຕ່ໄຂ້ຫວັດເຫຼົ່ານັ້ນຈະຜັດປ່ຽນກັນເກີດກັບເດັກທຸກຄົນ ຈົນກວ່າເດັກໆຈະເປັນຄົບກັນແລ້ວຮ່າງກາຍຈິ່ງຈະມີພູມຕ້ານທານຂຶ້ນມາ ອາການເຈັບເປັນຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາຍາວນານປະມານ…