Tag: ຫົງສາແຈ້ງການໃຫ້ຂ້າໝູພັນ

16th March 2020 0

ເມືອງຫົງສາແຈ້ງ ໃຫ້ຂ້າໝູພັນຈໍາໜ່າຍແທນໝູລາດ ກັນພະຍາດຕິດແປດຈາກສັດພື້ນເມືອງ

By Education

ກ່ອນໜ້ານີ້ເຂດເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີເກີດມີການລະບາດຂອງພະຍາດສັດໃຫຍ່ເຊິ່ງເປັນພະຍາດຕິດແປດ ເປັນຕົ້ນ ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວ-ຄວາຍ ແລະ ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ເຊິ່ງເມືອງຫົງສາເອງ ພ້ອມດ້ວຍເມືອງອ້ອມຂ້າງໄດ້ຢຸດສະງັກການບໍລິໂພກຊີ້ນສັດໃຫຍ່ໄປໄລຍະໜຶ່ງ. ແຕ່ຫຼ້າສຸດ ເມືອງຫົງສາໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ກັບມາບໍລິໂພກສັດໄດ້ ໂດຍຈໍາກັດໃຫ້ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ບໍລິໂພກສະເພາະໝູພັນເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນໝູລາດ ແລະ ງົວ-ຄວາຍ ຕ້ອງຕດຕາມອາການໄປອີກໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນ. ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການເມືອງຫົງສາ ເລື່ອງ ການອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າສັດປະເພດໝູ(ພັນ)…