Tag: ເດັກນ້ອຍເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

10th February 2020 0

ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ສະທ້ອນ “ຄວາມມັກງ່າຍ ແລະ ຂາດຈິດສຳນຶກຄວາມຮັບຜິດຊອບ”

By Education

ບັນຫາການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ແກ້ບໍ່ຕົກມາແຕ່ດົນນານ ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງການສ້າງຂີເຫຍື້ອໃຫ້ສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງຮົກເຮື້ອໄປດ້ວຍສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມາຈາກຄວາມມັກງ່າຍຂອງຄົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງວສະແດງເຖິງ ນິໃສໃຈຄໍ ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດຊອບຊົ່ວດີຂອງບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍ, ດັ່ງນັ້ນ ບັນຫານີ້ຈະແກ້ໄດ້ກໍ່ຕ້ອງເລີ່ມຈາກຕົວເຮົາເອງ ເລີ່ມຈາກການສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ກັບເຮົາເອງ. ໃນພາບແມ່ນນ້ອງໆກຸ່ມຈິດອາສາ ດ່ານຖິ່ນອະຄາເດມີ່ ໄດ້ລວມຕົວກັນມາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ແຄມຂອງບ້ານດ່ານຖິ່ນ ເພາະບາງກຸ່ມຄົນມາຫລິ້ນໄດ້ຖິ້ມໄວ້, ຂໍຊົມເຊີຍນ້ອງໆທີ່ໄດ້ພາກັນເຮັດຄວາມດີ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ. ຫຼັງຈາກນີ້ໄປຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຊ່ວຍກັນ, ຖ້າຫາກບໍ່ມີບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຈຸດນັ້ນ…