Tag: ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ

19th March 2020 0

ປະກາດດ່ວນ ! ເຖິງນັກຮຽນສະຖາບັນຂົງຈືທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

By Entertain

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາສະບັບເລກທີ369/ສສກ ລົງວັນທີ 18 ມີນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການໂຈະການຮຽນການສອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ມີນາ ເຖິງ 21 ເມສາ 2020. ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທີ 903/ມຊ ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການໂຈະການຮຽນການສອນໃນຂອບເຂດທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19…