Tag: ໂລມາຄຳ

9th March 2020 0

ໂຄງການຮ່ວມໃຈ ສາຍໄຍ ໂລມາຄຳນຳຮອຍຄືນຜົນການຊ່ວຍເຫຼືອ

By Education

ໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໃຍ ໂລມາ ທີ່ຊ່ວຍປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເນັ້ນລົງພື້ນທີ່ແບບແຖດເຖິງ ນຳພາເຮັດຈີງນຳເອົາເຕັກນິກ ວິຊາການ ແນວພັນຝຸ່ນປຸຍ ສອນຊາວກະສິກອນເຮັດກະສິກຳແບບທີ່ຈະສາມາດກຸ້ມກິນໄດ້ ແລະມີຂາຍ ພາຍຫຼັງລົງທຶນໄປແລ້ວຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາຜົນໄດ້ຮັບ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ. ວັນທີ 6 ມີນາ 2020 ຜ່ານມາ ໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໜ້າວຽກໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນທີ່ກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ ຄືການສ້າງຝາຍນ້ຳລົ້ນຢູ່ບ້ານ ປະແນະ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.…