Tag: ໄຖ່ຊີວີດງົວ

25th February 2021 0

ຄົນດັງໃຈດີ ຊ່ວຍຊີວິດງົວ 3 ໂຕໃຫ້ລອດໄປຕະຫຼອດການ

By Education

ຄົນບັນເທິງບ້ານເພິ່ນໄລຍະນີ້ຫັນກັນໄປເຮັດບຸນຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍວ່າສ້າງວັດວາອາຮາມ, ສ້າງໂຮງຮຽນ ແລະທີ່ສຳຄັນສຸດຊ່ວຍຊີວິດສັດທີ່ກຳລັງຈະເອົາເຂົ້າໂຮງງານໃຫ້ກັບຄືນໄປມີຊີວິດອີກຄັ້ງ, ຫຼ້າສຸດນີ້ສາວກາລາແມ ໄດ້ໄຖ່ຊີວິດງົວຈຳນວນ 3 ໂຕໃຫ້ໄດ້ຢູ່ຄູ່ບ້ານເມືອງໄປນານແສນນານ. ສາວກາລາບອກວ່າ ຕົນໄດ້ໄຖ່ຊີວິດງົວ 3 ໂຕ ແລ້ວນຳໄປຖວາຍໃຫ້ວັດຈິດຕາວັນໃຫ້ພະຂຶ້ນທະບໜໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ຂາຍບໍ່ໃຫ້ຂ້າ ຖ້າຊາວບ້ານຄົນໃດຢາກນຳໄປປະກອບອາຊີບກໍ່ຄືລ້ຽງໃຫ້ແຜ່ພັນຕໍ່ກໍ່ສາມາດເອົາໄປໄດ້ເລີຍ. ຄວາມໝາຍຄືຊາວບ້ານສາມາດນຳເອົາສັດລ້ຽງທີ່ໄຖ່ອອກມານັ້ນໄປລ້ຽງໃຫ້ອອກແມ່ແຜ່ລູກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຮັກສາຊີວິດສັດເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຢູ່ໄປຈົນກວ່າສັດຈະຕາຍຈາກໂລກນີ້ໄປເອງໂດຍບໍ່ແມ່ນການຂາຍອອກ ຫຼື ຂ້າກິນ.