Tag: IPITEX 2020

19th February 2020 1

ສຸດຍອດ ! ນັກຮຽນລາວ ໄດ້ຫລຽນຄຳ ຈາກງານ IPITEX 2020 ທີ່ປະເທດໄທ

By Entertain

ດີໃຈນໍາ ນັກຮຽນລາວ ສາມາດຍາດໄດ້ຫລຽນຄຳ ຈາກງານ IPITEX 2020 ສໍາລັບໂຄງການຈໍາລອງລະບົບ ບຳບັດນຳ້ເພື່ອການກະສິກຳ ແລະ ໂຄງການບົດໃບໄມ້ສວນແບບທັນສະໄໝ ! ກຸ່ມນັກຮຽນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນ Bangkok International, Intellectual, Property, Invention, Innovation, and Technology…