Tag: Microsoft Word

24th December 2019 0

ຮູ້ໄວ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ ຄີລັດ ທີ່ໃຊ້ຫຼາຍໃນ Microsoft Word

By Entertain

ການພິມ ຫຼື ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ຊໍານານແລ້ວ ຄົງບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ສະດວກສະບາຍໃນການນໍາໃຊ້ ໂດຍສະເພາະການພິມ ຫຼື ຕົບແຕ່ງ ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບໃນ Microsoft Word . ແຕ່ຕໍ່ໄປເຮົາເອງກໍຈະສະດວກ ສະບາຍ ແລະ ງ່າຍໃນການນໍາໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ…