Tag: Site Enginee

13th January 2020 0

ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ Site Engineer ແລະ Wireless Network Optimization Engineer ສະໝັກເລີຍ

By Entertain

ໃຜທີ່ຮຽນຈົບຈາກວິຊາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ມີປະສົບການ ທີ່ກໍາລັງຊອກວຽກຢູ່ສະໝັກເລີຍເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງກັບ COMBA ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳລາວ ເພາະປັດຈຸບັນເພິ່ນກໍາລັງຊອກເພື່ອນຮ່ວມງານຢູ່ 2 ຕໍາແໜ່ງ ຕໍາແໜ່ງລະ 4 ຄົນ ຕາມລາຍລະອຽດນີ້: ຕໍາແໜ່ງ 1: Site Engineer 4 ຄົນ, ຕໍາແໜ່ງ…